เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน  

 ข้อมูลพื้นฐาน

 
ท้องที่อำเภอเสิงสาง เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโชคชัย  คือตำบลสระตะเคียน  ต่อมาแยกไปขึ้น กิ่งอำเภอแชะ  (อำเภอครบุรีในปัจจุบัน)  และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกท้องที่ตำบลสระตะเคียนขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเสิงสาง  เมื่อ พ.ศ. 2519  และประกาศขึ้นเป็นอำเภอเสิงสาง  เมื่อวันที่  25 มีนาคม  พ.ศ. 2522 เทศบาลตำบลเสิงสาง ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเสิงสาง  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  เป็นต้นมา  มีพื้นที่ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน และได้แบ่งชุมชนเป็น  9  ชุมชน  มีกรรมการชุมชน  ๆ  ละ 10  คนรวม  90   คน
อาณาเขตการปกครอง
- ทิศเหนือ  ติดกับบ้านดงเย็น  หมู่ที่  6  บ้านหนองไผ่น้อย  หมู่ที่ 7  ตำบลเสิงสาง
- ทิศใต้  ติดกับบ้านโคกไม้ตาย  หมู่ที่  4  ตำบลสระตะเคียน
- ทิศตะวันออก  ติดกับบ้านโคกเตาเหล็ก  หมู่ที่  4  บ้านโนนทอง  หมู่ที่  11  ตำบลกุดโบสถ์
- ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่สามัคคี  หมู่ที่ 14ตำบลเสิงสาง
รวมจำนวนพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  13   ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นอากาศร้อน    มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู
-  ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน
-  ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
-  ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่  เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
สภาพเศรษฐกิจ
                สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาวะเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับราคาพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตที่สำคัญและทำรายได้ให้แก่เกษตรกร คือ 
การปลูกมันสำปะหลัง อ้อย    ข้าว ข้าวโพด   และการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม ฯลฯ
                การพาณิชกรรมและบริการ
                                สถานที่ประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                                - สถานีบริการน้ำมัน                         จำนวน                   5            แห่ง
                                - ตลาดสด                                       จำนวน                   1            แห่ง
                                - ร้านค้าทั่วไป                                จำนวน                    120         แห่ง
                                สถานที่ประกอบเทศพาณิชย์
                                - สถานธนานุบาล                              จำนวน                   1              แห่ง
                                - โรงฆ่าสัตว์                                     จำนวน                   -              แห่ง
                                สถานที่ประกอบการด้านบริการ
                                - ธนาคาร                                        จำนวน                   2              แห่ง
                                - สถานที่จำหน่ายอาหาร                  จำนวน                   30           แห่ง
                                - ร้านถ่ายรูป                                 จำนวน                   3              แห่ง
                                - ร้านตัดผมชาย , ร้านเสริมสวย     จำนวน                   14           แห่ง
                                - อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                    จำนวน                   5              แห่ง
                                - อู่ซ่อมรถยนต์                                   จำนวน                   10           แห่ง
                                - สถานบริการล้างรถยนต์                จำนวน                   4              แห่ง
                                - ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม                  จำนวน                   8              แห่ง
                การอุตสาหกรรม
                                ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนหลัก เป็นโรงงานแปรรูป เช่น ลานมันสำปะหลัง โรงสีข้าวโพดโรงสีข้าวเปลือก
                การท่องเที่ยว
                                มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลคือ หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง , หอศิลป์โรงเรียนเสิงสาง และสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียง คือหาดชมตะวัน บริเวณเขื่อนลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์
                การปศุสัตว์
                                ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ โค กระบือ สุกร ปลา เป็นต้น
สภาพสังคม
                ชุมชน 
                มีจำนวน 9 ชุมชน จำนวนบ้าน 2,361 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน 7,534 คน
  ศาสนา
- ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  91  ของประชากรทั้งหมด   จำนวนวัดมี  2   แห่ง   
 สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
- ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2    ของประชากรทั้งหมด มัสยิด จำนวน - แห่ง
- ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีที่สำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานบวงสรวงท้าวสุรนารี งานประเพณีสงกรานต์ 
งานทำบุญหอพระ – ศาลหลักเมือง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และงานประเพณีลอยกระทง งานปริวาสกรรม วัดสว่างวนาราม และงานทำบุญสู่ขวัญข้าวเปลือก วัดเสิงสาง เป็นต้น
เอกสารประกอบ
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.192.25.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,658,651

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.