เทศบาลตำบลเสิงสาง ยินดีต้อนรับ 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
งานอื่นๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ภารกิจอำนาจหน้าที่ 

ภารกิจอำนาจหน้าที่
ภารกิจอำนาจหน้าที่  

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บริหารโปร่งใส     ร่วมใจพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจพอเพียง”

1.พัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริการประชาชน

3.เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว

6.พัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

วิสัยทัศน์ (Mission)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.บริการจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริการงานของเทศบาล

2.ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มึความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสงบสุข

4.เด็กและเยาวชนได้รับบริการด้านการศึกษา อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

5.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ แหล่งท่องเที่ยวไดรับการพัฒนา

6.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.186.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,389,594

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม