ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ความรู้เกี่ยวกับภาษี 

ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับภาษี  

การชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  กับที่ดิน  ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

            ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน  สิ่งปลูกสร้าง  เช่น ตึก อาคาร  คอนโดมิเนียม  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  ซี่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่า  หรือผู้อื่นอาศัยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเสิงสาง พร้อมกรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษี

            เมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาลตำบลเสิงสางแล้วให้ไปชำระภายใน  30  วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

            กำหนดระยะเวลา ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี เดือน มกราคม – เมษายน  ของทุกปี

            ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (นส.3 , นส.3ก. , สปก. , โฉนด)

            การยื่นแบบแนดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  เทศบาลตำบลเสิงสาง  ภายในเดือนมกราคม ของปีแรก  ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน  และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่  หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน  เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน  30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ภาษีป้าย

            กำหนดระยะเวลา  ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี เดือน มกราคม –  มีนาคม ของทุกปี

            ป้ายที่ต้องชำระภาษี คือ  ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น  เพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน  แกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

            การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)  ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี  และชำระภาษีป้ายภายใน  15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน (ภป.3)

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,033,148

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.