เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหา)เปิดอ่าน
     1.1 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     1.2 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     2. การบรรจุและแต่งตั้งบคุลารกร -ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)เปิดอ่าน
     2.1 ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     2.2 ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเปิดอ่าน
     4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล -ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลฯ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ -ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 , หมวด 7, หมวด 8 และหมวด 9)เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ.,ก.ท. แล ก.อบต. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับพนักงานจ้าง ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     2.1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2544-2561)เปิดอ่าน
     2.3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัังบุคลากร (การเลื่อนระดับ)เปิดอ่าน
     3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูเปิดอ่าน
     3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเปิดอ่าน
     4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติพนักงานครูเทศบาลเปิดอ่าน
     4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,495,918

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.