เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ     ผลสำรวจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
แบบสอบถามความพึงพอใจ

เทศบาลตำบลเสิงสาง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเสิงสาง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 352 เสียง
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
• การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  19 เสียง   5.40 %
• การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  29 เสียง   8.24 %
• การใช้ Internet ตำบล
  21 เสียง   5.97 %
• การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  39 เสียง   11.08 %
• การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
  45 เสียง   12.78 %
• การออกแบบอาคาร
  34 เสียง   9.66 %
• การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  28 เสียง   7.95 %
• การชำระภาษีป้าย
  15 เสียง   4.26 %
• การชำระภาษีบำรุงท้องที่
  21 เสียง   5.97 %
• การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  16 เสียง   4.55 %
• การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
  15 เสียง   4.26 %
• การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
  11 เสียง   3.13 %
• การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  19 เสียง   5.40 %
• การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
  18 เสียง   5.11 %
• การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
  8 เสียง   2.27 %
• การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  10 เสียง   2.84 %
• การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2 เสียง   0.57 %
• อื่นๆ
  2 เสียง   0.57 %
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1) เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย 302 31 19
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 46 304 2
3) เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 75 59 218
4) เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 84 235 30 3
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 276 50 25 1
2) ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 44 293 15
3) ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 70 70 212
4) มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 79 219 47 7
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม 273 51 25 3
2) มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 43 300 9
3) มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม 65 91 196
4) อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 79 211 52 10
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลเสิงสาง ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
• ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
• ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  4 เสียง   1.14 %
• ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  1 เสียง   0.28 %
• ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
• ด้านบริการการรับชำระภาษี
  2 เสียง   0.57 %
• ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  2 เสียง   0.57 %
• อื่นๆ
  343 เสียง   97.44 %
ข้อเสนอแนะ
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,495,903

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.