ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 ตุลาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
ภารกิจอำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
สถานธนานุบาลฯ
งานป้องกันฯ
คณะกรรมการชุมชน
ตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขฯ
งานบริหารบุคคล
จรรยาบรรณพนักงานฯ
การบริหารงานบุคคล
การโอนย้าย
ประกาศรายชื่อฯ
จริยธรรมของข้าราชการ
มุม KM
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
LPA
การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กร
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีเสียภาษี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับ-จ่ายสถานธนานุบาลฯ
ดาวน์โหลดฟอร์มฎีกา
แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดเก็บภาษี
การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือสั่งการ คำสั่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ว.89
ทะเบียนทรัพย์สิน
เสนอราคา
งานอื่นๆ
แผน ปภ.ทต.เสิงสาง
กิจกรรมทั่วไป
เอกสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์ อปพร.
ถามตอบปัญหาสาธารณภัย
กิจการสภาฯ
กำหนดสมัยประชุม
นัดประชุมสภฯ
ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ
ประชาสัมพันธ์ภาพการประชุมฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
เรียกประชุม
ปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลช่วยเหลือด้านกิจการสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562
สถานที่ทำงาน สถานที่ประชุมและวัสดุอุปกรณ์
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แก่รองนายก
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แก่ปลัดเทศบาล
การทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภาระกิจของเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2560
การทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2560
การทบทวนเ่ทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2561
การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2562
การทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภาระกิจของเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
คำสั่ง ศพด.ทต.เสิงสาง
แผนดำเนินงาน ศพด.ฯ
แบบฟอร์ม ต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการดำเนินงาน
ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติ
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คู่มือผู้มารับบริการ
ผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
กิจกรรมนันทนาการ
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
สรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนการจัดเก็บรายได้
ผลการดำเนินการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
หนังสือสั่งการ คำสั่ง
คำสั่ง สปสช.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการ
การให้บริการ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คลีนิคช่าง
แผงผังการลดขั้ืนตอน
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน
รายงานกิจการประจำปี 2562
รายงานการประชุมชุมชน
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลสถิติผู้ให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ระบบเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเสิงสาง
ระบบกระดานถาม-ตอบ เทศบาลตำบลเสิงสาง
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
ระบบตรวจสอบสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service)
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจผ่านช่องทางออนไลน์ E-Service
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์ต่างๆ
เมนูทางขวา
เรื่องร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบคำร้อง
กระดานสนทนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือแนวทางจัดการขยะมูลฝอย
คู่มือร้องเรียนเทศบาลตำบลเสิงสาง
ข้อมูลสถิติการร้องเรียน
เจตจำนงในการต่อต้านทุจริต
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเสิงสาง
คู่มือผลประโ่ยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเสิงสาง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือประชาชน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่2) พ.ศ.2549
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.(ฉบับที่2)พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
รัฐธรรมมนูญ ปี 2560
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่14)พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) และ (ฉบับที่3)พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558)
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
สถ.จ. นครราชสีมา
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ตะกร้าเชือกมัดฟาง
ผ้าทอมือ
ข้อมูลปราญช์ชาวบ้านภูมิป้ญญาท้องถิ่น
ปาณิสรา รีสอร์ท
ป๊อก รีสอร์ท
เสาวนีย์ รีสอร์ท
เสิงสางรีสอร์ท
สายฝนรีสอร์ท
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.218.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,826,411

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.