เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
ภารกิจอำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
สถานธนานุบาลฯ
งานป้องกันฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
งานบริหารบุคคล
จรรยาบรรณพนักงานฯ
การบริหารงานบุคคล
การโอนย้าย
ประกาศรายชื่อฯ
จริยธรรมของข้าราชการ
มุม KM
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
LPA
การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กร
งานนโยบายและแผน
แผนการดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)
การบริหารเงินและงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบe-GP
กิจการสภาฯ
กำหนดสมัยประชุม
นัดประชุมสภฯ
ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ
ประชาสัมพันธ์ภาพการประชุมฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
เรียกประชุม
ปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลช่วยเหลือด้านกิจการสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562
สถานที่ทำงาน สถานที่ประชุมและวัสดุอุปกรณ์
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แก่รองนายก
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แก่ปลัดเทศบาล
การทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภาระกิจของเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2560
การทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2560
การทบทวนเ่ทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2561
การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2562
การทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภาระกิจของเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
คำสั่ง ศพด.ทต.เสิงสาง
แผนดำเนินงาน ศพด.ฯ
แบบฟอร์ม ต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการดำเนินงาน
ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติ
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คู่มือผู้มารับบริการ
ผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
กิจกรรมนันทนาการ
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
สรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนการจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสถิติผู้ให้บริการ
ฐานข้อมมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมลิงค์ต่างๆ
เมนูทางขวา
เรื่องร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบคำร้อง
กระดานสนทนา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือแนวทางจัดการขยะมูลฝอย
คู่มือร้องเรียนเทศบาลตำบลเสิงสาง
ข้อมูลสถิติการร้องเรียน
เจตจำนงในการต่อต้านทุจริต
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเสิงสาง
คู่มือผลประโ่ยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเสิงสาง
มาตรการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือประชาชน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
ระบบกระดานถาม-ตอบ เทศบาลตำบลเสิงสาง
ระบบเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเสิงสาง
ระบบตรวจสอบสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service)
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจผ่านช่องทางออนไลน์ E-Service
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจ
ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,539,425

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.